Mangga, Stephanus. 2016. “KLITIKA DALAM KLAUSA PASIF BAHASA MANGGARAI”. Linguistik Indonesia 34 (1):57-66. https://doi.org/10.26499/li.v34i1.41.